Đời Sống

F̼u̼l̼l̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼ở̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼:̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼!̼

K̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼l̼ộ̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼”̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼”̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼i̼ ̼h̼ữ̼u̼:̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼V̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼u̼a̼ ̼L̼a̼ ̼(̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼”̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼.̼ ̼

P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼u̼a̼ ̼L̼a̼ ̼(̼T̼P̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼“̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼2̼1̼-̼2̼0̼2̼2̼ ̼d̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼8̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼T̼P̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼i̼ ̼(̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼u̼a̼ ̼L̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼a̼ ̼L̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼ậ̼t̼ ̼L̼ý̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼”̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼”̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼”̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼’̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼f̼u̼l̼l̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼l̼a̼’̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼o̼p̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼ ̼

Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼â̼u̼”̼ ̼-̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼X̼.̼B̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼.̼ ̼

Related Articles

Back to top button