Đời Sống

M̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼a̼n̼h̼

Đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼8̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

B̼à̼ ̼M̼ễ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ộ̼ c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼

̼B̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼(̼đ̼ứ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼)̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼(̼c̼ụ̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ễ̼,̼ ̼8̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼è̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

Ng̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ễ̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ộ̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ễ̼ ̼(̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼C̼ô̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼B̼à̼ ̼M̼ễ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼(̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼è̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ộ̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼i̼ỗ̼,̼ ̼N̼g̼ộ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

̼N̼g̼ộ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ộ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼.̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ễ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ớ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼.̼

̼R̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ạ̼?̼

̼B̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ễ̼ ̼-̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ạ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼è̼o̼ ̼v̼ề̼”̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ó̼.̼

̼C̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ú̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼“̼T̼è̼o̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ô̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ạ̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ạ̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼u̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼”̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼m̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ễ̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ầ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼T̼á̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼ì̼.̼

̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ễ̼ ̼l̼ọ̼m̼ ̼k̼h̼ọ̼m̼,̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼)̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼m̼ ̼v̼e̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ễ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ễ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼h̼é̼o̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼o̼ẳ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼ọ̼m̼ ̼k̼h̼ọ̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ơ̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ễ̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼D̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼à̼i̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ễ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼m̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ễ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼h̼á̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼q̼u̼á̼.̼.̼.̼”̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ộ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ễ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ễ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼n̼g̼:̼ ̼“̼m̼ầ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼è̼o̼ ̼b̼â̼y̼ ̼c̼h̼ừ̼?̼ ̼T̼u̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼.̼.̼”̼

Related Articles

Back to top button