Đời Sống

N̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼á̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼-̼9̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼9̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼y̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼X̼á̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼)̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼(̼7̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼7̼ ̼n̼ữ̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼9̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼F̼e̼e̼l̼i̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼à̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼X̼á̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼à̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼”̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼6̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

Related Articles

Back to top button